Po - Pá 7:30 - 16:00
cs-CZ
Čeština
cart
Košík
menu

Obchodní podmínky

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti ABISTORE Sport s.r.o., se sídlem U Cihelny 230/3, 748 01 Hlučín, identifikační číslo: 02216302, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 57470 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese abistore.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky 2sport.cz (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

  2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

  3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

  4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

  5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 2. NĚKTERÉ DEFINICE
  • Cena je finanční částka, kterou budete hradit za Zboží;
  • Cena za dopravu je finanční částka, kterou budete hradit za doručení Zboží, a to včetně ceny za jeho zabalení;
  • Celková cena je součet Ceny a Ceny za dopravu;
  • DPH je daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů;
  • Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na Celkovou cenu;
  • Objednávka je Váš neodvolatelný návrh na uzavření Smlouvy o koupi Zboží s Námi;
  • Uživatelský účet je účet zřízený na základě Vámi sdělených údajů, jež umožňuje uchování zadaných údajů a uchovávání historie objednaného Zboží a uzavřených Smluv;
  • My nebo také prodávající je obchodní společnost ABISTORE Sport s.r.o., provozovatel E-shopové platformy 2sport.cz;
  • Vy nebo také kupující je osoba nakupující na Našem E-shopu, právními předpisy označovaná jako kupující;
  • Zboží je vše, co můžete nakoupit na E-shopu 2sport.cz
 3. UŽIVATELSKÝ ÚČET

  1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

  2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

  3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

  4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

  5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než jeden rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

  6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 4. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

  1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

  2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

  3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

  4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

   1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu).

   2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží.

   3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

  5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

  6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

  7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

  8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 5. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

   • platební kartou ONLINE - online platby kreditní kartou přes rozhraní ComGate. Pro případné reklamace a dotazy k platbám:
    • ComGate a.s.
     Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
     E-mail: platby-podpora@comgate.cz
     Tel: +420 228 224 267
   • platbou na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
   • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 262161234/0300, vedený u společnosti ČSOB (dále jen „účet prodávajícího“);
  1. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

  2. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

  3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14-ti dnů od uzavření kupní smlouvy.

  4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

  5. V případě platby kartou probíhá platba přes platební bránu COMGATE, přičemž platba se řídí podmínkami této platební brány, které jsou dostupné na adrese: https://www.comgate.cz/smluvni-dokumenty . V případě platby kartou online je Celková cena splatná do 24 hodin.
  6. Nákup se společností  ESSOX

   pro nákup zboží je možno využít této finanční služby. Veškeré informace o úvěru naleznete na https://www.essox.cz

   kontaktní údaje na společnost
   ESSOX s.r.o.
   F. A. Gerstnera 52
   370 01 České Budějovice

   Rozložená platba:

   Nakupte zboží od 2 000,- Kč do 30 000,- Kč.
   Rozložte si cenu nákupu až do čtyř plateb.
   Šetřete čas a nevyplňujte složité formuláře, vše načteme z Vašich dokladů.
   Podepište smlouvu zaplacením první platby za zboží.
   Žádné zbytečné papírování, celý nákup vyřídíte plně online.
   Při zvolení tohoto způsobu platby jste po potvrzení objednávky přesměrováni na zabezpečené rozhraní na stránkách https://e-shop.essox.cz zde si vyberete jednu z možností splátek. V případě volby "Chci více splátek ESSOX" budete přesměrování na standardní žádost o spotřebitelský úvěr bez možnosti návratu k Rozložené platbě.

   Nákup na splátky- spotřebitelský úvěr:

   Nakupte zboží od 2 000,- Kč do 500 000,- Kč.
   Rozložte si nákup do splátek podle Vašich možností 
   Při zvolení tohoto způsobu platby jste po potvrzení objednávky přesměrováni na zabezpečené rozhraní na stránkách https://e-shop.essox.cz žádost o spotřebitelský úvěr.

  7. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

  8. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

  9. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

  10. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

  1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

  2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím (příloha č. 1 obchodních podmínek), jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího reklamace@2sport.cz.

  3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být nepoškozené a kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu, daňového dokladu, kopie formuláře odstoupení od smlouvy atd.). Nebude-li zboží vráceno v původním obalu či adekvátní náhradě obalu nebo bude-li zboží poškozené, má prodávající nárok na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

  4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to bezhotovostním převodem na číslo účtu, které kupující uvedl ve formuláři Odstoupení od kupní smlouvy. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

  5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

  6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

  7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 2. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

  1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

  2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

  3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

  4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

  5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 3. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

  1. Zaručujeme, že v době přechodu nebezpečí škody na Zboží podle čl. 3.4 Podmínek je Zboží bez vad, zejména pak, že:

   1. má vlastnosti, které jsme si s Vámi dohodnuli, a pokud nebyly výslovně dohodnuty, pak takové, které jsme u popisu Zboží uvedli, případně takové, které lze s ohledem na povahu Zboží očekávat;

   2. je vhodné pro účely, které jsme uvedli nebo pro účely, které jsou pro Zboží tohoto typu obvyklé;

   3. odpovídá jakosti nebo provedení dohodnutého vzorku, pakliže byla jakost nebo provedení stanovena podle vzorku;

   4. je v odpovídajícím množství a hmotnosti;

   5. splňuje požadavky na něj kladené právními předpisy;

   6. není zatíženo právy třetích stran.

  2. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

  3. V případě, že bude mít zboží vadu, tedy zejména pokud nebude splněna některá z podmínek dle čl. 4.1, můžete nám takovou vadu oznámit a uplatnit práva z vadného plnění (tedy zboží reklamovat) zasláním e-mailu na adresu reklamace@2sport.cz či dopisu na naší adresu uvedenou u našich identifikačních údajů. Pro reklamaci můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z naší strany, který je možno stáhnout jako přílohu č. 2 obchodních podmínek. V uplatnění práva z vadného plnění je třeba zvolit, jak chcete vadu vyřešit, přičemž tuto volbu nemůžete následně, s výjimkou případů dle čl. 4.4, bez našeho souhlasu změnit. Reklamaci vyřídíme v souladu s právem uplatněným nakupujícím z vadného plnění. V případě, že si nezvolíte řešení vady, máte práva uvedená v čl. 4.1 i v situacích, kdy vadné plnění bylo podstatným porušením kupní smlouvy.

  4. Je-li vadné plnění podstatným porušením kupní smlouvy, máte následující práva:

   1. na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části zboží;

   2. na odstranění vady opravou zboží;

   3. na přiměřenou slevu z ceny;

   4. na odstoupení od kupní smlouvy.

  5. V případě, že zvolíte vyřešení dle bodů a) nebo b) a my vadu takto neodstraníme v přiměřené lhůtě, kterou jsme uvedli, nebo Vám sdělíme, že tímto způsobem vadu neodstraníme vůbec, máte práva dle bodů c) a d), i když jste je v rámci reklamace původně nepožadovali. Zároveň pokud si zvolíte odstranění vady opravou zboží a my zjistíme, že je vada neopravitelná, oznámíme Vám to a můžete si zvolit jiný způsob odstranění vady.

   1. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením kupní smlouvy, máte následující práva:

    1. na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části zboží;

    2. na odstranění vady opravou zboží;

    3. na přiměřenou slevu z ceny.

  6. Pokud však vadu neodstraníme včas nebo odmítneme vadu odstranit, vzniká Vám právo od kupní smlouvy odstoupit. Odstoupit můžete také v případě, kdy nemůžete zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vad po opravě zboží nebo při větším počtu vad zboží.

   1. V případě podstatného i nepodstatného porušení nemůžete odstoupit od kupní smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, pokud nemůžete vrátit zboží ve stavu, v jakém jste ho obdrželi. To ale neplatí v následujících případech:

    1. došlo-li ke změně stavu zboží v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady;

    2. bylo-li zboží použito ještě před objevením vady;

    3. nebyla-li nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu způsobena Vaším jednáním anebo Vaším opomenutím,

    4. došlo-li z Vaší strany před objevením vady k prodeji, spotřebování nebo pozměnění zboží při obvyklém použití; pokud k tomu však došlo jen částečně, je Vaší povinností tu část zboží, kterou vrátit lze a v takovém případě Vám nebude vrácena část cen odpovídající Vašemu prospěchu z užití části zboží.

   2. Do 3 dnů od obdržení reklamace Vám na e-mailovou adresu potvrdíme, že jsme reklamaci obdrželi, kdy jsme ji obdrželi a předpokládanou dobu trvání vyřízení reklamace. Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího obdržení. Lhůta může být po naší vzájemné dohodě prodloužena. Pokud lhůta marně uplyne, můžete odstoupit od kupní smlouvy.

   3. O vyřízení reklamace Vás budeme informovat e-mailem. Pokud je reklamace oprávněná, náleží Vám náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady jste povinni prokázat, např. účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu. V případě, že došlo k odstranění vady dodáním nového zboží, je Vaší povinností nám původní zboží vrátit, náklady na toto vrácení však hradíme my.

   4. V případě, že jste podnikateli, je Vaší povinností oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co jste ji mohli zjistit, nejpozději však do tří dnů od převzetí zboží.

   5. V případě, že jste spotřebitel, máte právo uplatit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u spotřebního zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží.

   6. Ustanovení ohledně práva z vad se nepoužijí v případě:

    1. zboží, které je prodávané za nižší cenu, na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;

    2. opotřebení Zboží způsobeného jeho obvyklým užíváním;

    3. použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo, když jste jej převzali;

    4. kdy to vyplývá z povahy zboží.

 4. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

  1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

  2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

  3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy abistore@abistore.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

  4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

  5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

  6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

  7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 5. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, která naleznete zde: Zásady ochrany osobních údajů.

   ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

   1. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

   2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 6. DORUČOVÁNÍ

  1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

 7. UŽIVATELSKÉ RECENZE
  1. Na eshopu se zobrazují pouze ověřené recenze. Recenze pocházejí ze 2 zdrojů:
   1. Systém eshopu odešle kupujícímu pozvánku k recenzi formou e-mailu uvedeného při nákupu. V e-mailu je unikátní odkaz (každá objednávka má odkaz jiný, nelze jej tedy uhodnout, nebo podvrhnout). Protože se jedná o email, který uvedl kupující, který zboží i zaplatil, můžeme jej považovat za ověřený. Kliknutím na odkaz je uživatel přesměrován na stránku, na které může zadat hodnocení (jak eshopu, tak recenze). Tím považujeme recenzi za ověřenou. U těchto recenzí zobrazujeme "ověřeno emailem zákazníka".
   2. Systém přijímá recenze i z jiných zdrojů (například Heuréka.cz). Tyto systémy ověřují recenze stejně jako v bodě 1 (ověřeným emailem). Tyto recenze tady také považujeme za ověřené. U těchto recenzí zobrazujeme "ověřeno systémem Heureka.cz".
  2. Zamítání recenzí provádíme pouze v případech, kdy recenze přímo nesouvisí se zakoupeným produktem, procesem nákupu, komunikací s prodávajícím apod.. Recenzi zamítneme pouze v případě, že jsme hodnocení nemohli přímo ovlivnit, například v případě, kdy zákazník uvedl špatnou dodací adresu a zboží mu nemohlo být doručeno, pokud uvedl špatný telefonní kontakt, pokud se zaměstnanec přepravní společnosti nemohl se zákazníkem domluvit na termínu a času předávky zásilky, apod..
 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

  2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

  3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

  4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

  5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování ABISTORE Sport s.r.o., U Cihelny 230/3, Hlučín, 748 01, adresa elektronické pošty info@2sport.cz, telefon +420 601 557 924.

 

Příloha č. 1 formulář "Odstoupení od kupní smlouvy" ke stažení zde

Příloha č. 2. formulář "Reklamační protokol" ke stažení zde

V Hlučíně dne 22.02.2023

phone
Zavolejte nám
chat
Nebo nám napište na
Přihlášení
Nemáte ještě účet?Zaregistrujte se.